Audio Books 2 & 3

(2 CDs - 1 Pack)

 

Shri T.M. Krishna (vocal)

Dr. R.S. Jayalakshmi (vina)

Shri R.K. Shriramkumar (violin)

Shri K. Arun Prakash (mrdangam)

  Lyrics: | English | Sanskrit | Slideshow |
  ehi annapUrnE - punnAgavarALi - Adi (Version 1)
  ehi annapUrnE - punnAgavarALi - Adi (Version 2)
  kamalAmbikAyAh - punnAgavarALi - rUpaka
  candram baja mAnasa - asAvEri - maTyam (Version 1)
  candram baja mAnasa - asAvEri - maTyam (Version 2)
  kumArasvAminam - asAveri - Adi
  sadAcalESvaram - bhUpaLam - Adi
  Sri guruguha mUrte - udayaravicandrika - rUpaka
  viSvanatam bajeham - naTABaraNam - Adi
  kOdanDarAmam - kOkilAravam - Adi
Sri krSnam Baja re - rUpavati - tisra jAti Eka
  rAmacandrabaktam - geyahejjajji - Adi
  prasannavenkatesvaram - vATIvasantabairavi - tripuTa
 

Project Advisors: Dr N. Ramanathan, Dr. R.S. Jayalakshmi

Project Support: Shri Haribabu Arthanari, Shri Ganesh Ramachandran, Shri Krishnamurthy Shyam, Shri Lakshminarasimhan Subramanian, Smt. Pankaja Narayanan, Shri T.S. Varadarajan, Shri Y. Chandramouli, Shri Prashanth
Production Support: Charsur Digital Workstation
Sound Engineer: Ganesh Ramanan

Want to buy Audio Book 2&3? Click here to know the price and how to buy.