Audio Books 4 & 5

(2 CDs - 1 Pack)

 

Shri T.M. Krishna (vocal)

Dr. R.S. Jayalakshmi (vina)

Shri R.K. Shriramkumar (violin)

Shri K. Arun Prakash (mrdangam)

  Lyrics: | English | Sanskrit | Slideshow |
  shrI nAthAdi guruguho jayati - maYAmaLavagauLa - adi (Version 1)
  shrI nAthAdi guruguho jayati - maYAmaLavagauLa - adi (Version 2)
  avyAja karuNa kaTakshi - sALanga nATa - tripuTa
  sarasvatyA bhagavtyA - chAyagauLa - mishra jAti eka
  shrI bhArgavi bhadram me dishatu - mangaLa kaishiki - mishra jAti eka
  venkateshvara eTTappa bhupatimAshrayeham - megharanjani - rUpaka
  sundaramUrtimAshrayami - Takka - rUpaka
  shrI guruNA pAlitosmi - pAdi - rUpaka
  sadA vinata sAdare - revagupti - rUpaka
  reNuka devi samrakshitoham - kannaDa bangaLA - jhampa
  shrI mahAgaNapatiravatu mAm - gauLa - tripuTa
  tyAgarAja pAlayashu mAm - gauLa - Adi (Version 1)
 

tyAgarAja pAlayashu mAm - gauLa - Adi (Version 2)

 

hiraNmayIm lakshmIm - lalita - rUpaka

 

guNijanAdi nuta guruguhodaye - gujjari - adi

 

rAjarAjendra cola pratiShTitam - gunDakrita - tripuTa

 

pancamAtanga mukha gaNapatina - malahari - rUpaka

 

shrI parvati parameshvarau vande - bauLi - adi

 

shrI ganeshAtparam citta nahi re - Ardradeshi - adi

 

namaste paradevate - devaranji - tisra jAti eka

 

Project Advisors: Dr N. Ramanathan, Dr. R.S. Jayalakshmi

Project Support: Shri Haribabu Arthanari, Shri Ganesh Ramachandran, Shri Krishnamurthy Shyam, Shri Lakshminarasimhan Subramanian, Smt. Pankaja Narayanan, Shri T.S. Varadarajan, Shri Prashanth, Shri Ramesh Rajaraman, Smt. Nalini Sankar
Production Support: Charsur Digital Workstation
Sound Engineer: Suresh Gopalan

Want to buy Audio Book 4&5? Click here to know the price and how to buy.